Support Us

You can donate Taiwan AID by the following method:

BANK NAME: CHANG HWA COMMERCIAL BANK MING SHENG BRANCH
BANK ADDRESS: NO.54-1,SEC.4,MING SHENG EAST RD,TAIPEI,TAIWAN 105
SWIFT CODE: CCBCTWTP523
ACC NO: 5234-86-006707-00
ACC NAME: Taiwan Alliance in International Development
ACC ADDRESS:  No. 2, Sec. 3, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (NPO HUB Taipei)
TEL: +886-910-036-029
English